L’impacte polític planteja riscos a mitjà termini

D’un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre la conjuntura del quart trimestre de 2017, a curt termini es pot deduir que la situació política generada pel ‘procés’ ha afectat principalment als sectors del turisme i en menor mesura al del comerç i la construcció. Mentre que a mitjà termini, l’evolució clarament a la baixa d’algunes variables associades amb la confiança empresarial podria anticipar un afebliment de la inversió nacional e internacional.

Deixant a banda de l’àmbit d’aquest estudi, l’impacte associat amb el trasllat de seus socials i fiscals, que precisa d’un informe específic i clarificador de les seves conseqüències. Es poden resumir les seves principals conseqüències en:

1. L’estimació per a Catalunya el quart trimestre de 2017 és d’un augment del 0,5% del PIB, tres dècimes inferior al del trimestre anterior (0,8%), i també inferior a l’estimació de l’INE per a l’economia espanyola durant el quart trimestre (0,7%).

2. Les economies catalana i espanyola han entrat en una fase de moderada desacceleració del ritme d’activitat. El PIB català hauria augmentat un 3,2% interanual el 2017 i es preveu un creixement del 2,7% per al 2018. Aquestes previsions corresponen a un escenari amb un govern de la Generalitat constituït per exercir durant els propers quatre anys. Si la incertesa sobre la situació política i sobre el marc on es desenvoluparà l’acció principal del Govern s’agreuja o persisteix en DIU’s caldrà revisar-les a la baixa.

3. Globalment, tot apunta a què l’impacte de la situació política sobre l’activitat econòmica en el curt termini ha estat limitada i desigual per sectors: ha afectat principalment el turisme i en menor mesura el comerç i la construcció. Encara que no es pot valorar de cap manera (doncs no existeixen registres al respecte) el nombre d’empreses internacionals o nacionals que, valorant l’opció d’instal·lar-se a Catalunya ho han desestimat per ‘l’actitud’ dels seus polítics independentistes.

4. Algunes variables indicatives de l’evolució a mitjà termini (confiança empresarial, matriculació de vehicles industrials, visats d’obra nova, creació d’empreses) mostren evolucions més desaccelerades o decreixents a Catalunya que a la resta de l’Estat. Aquest comportament podria anticipar un afebliment de la inversió davant la incertesa associada amb la situació política, però també és consistent amb la posició més avançada en el cicle de l’economia catalana.

5. A més llarg termini cal alertar del risc que la conflictivitat política afecti negativament les decisions de localització d’inversions i centres de decisió empresarials, així com l’atracció i retenció de talent, propi i internacional -tant a Catalunya com a la resta d’Espanya-.

6. A mitjà i llarg termini, els efectes són encara reversibles en un escenari que permeti avançar en la resolució del conflicte. En aquest sentit, l’informe constata la fortalesa i la resiliència de l’economia catalana, però també adverteix sobre la necessitat de trobar vies de solució polítiques a un conflicte profund i amb risc d’enquistar-se en el temps.